svx@svx.hu
+421907 704 912
H – P: 8:00 – 15:30
0
0 Ft

Írja be, mit keres

Panaszrend

I. cikk

Bevezető rendelkezések

1.1 Az SVX s.r.o. cég, székhelye Považská 2, 940 01 Nové Zámky, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjel: 45 615 993, bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzékében, szakasz: Sro, betétlapszám: 27034/N (a továbbiakban: „Üzemeltető“), az svx.hu internetes üzlet üzemeltetője, amely kötöző technika, vaskereskedés és egyéb választék árusítására irányul (a továbbiakban: „internetes üzlet“ és „áru“).

1.2 Az Üzemeltetővel postán a székhelye címén, az svx@svx.hu e-mail-címre küldött e-mailben vagy telefonon a 0907 704 912-es telefonszámon lehet kapcsolatba lépni.

1.3 A vásárló az alany, aki az Üzemeltetőnél árut szeretne rendelni vagy árut rendel (a továbbiakban: „Vásárló“ és az Üzemeltetővel együtt „Szerződő felek“).

1.4 Az áru árusítására vonatkozó jelen Panaszrend (a továbbiakban: „Panaszrend“) az Üzemeltető svx.hu internetes üzlethez kapcsolódó Általános Kereskedelmi Feltételeinek elválaszthatatlan része, amelyben az Üzemeltető árut (a továbbiakban: „dolog“ vagy „termék“) kínál eladásra.

1.5 Az Üzemeltető a jelen Panaszrendet azért készíti el, hogy a Vásárlóknak, akik árut rendeltek tőle, információkat szolgáltasson a Vásárlók panaszai, sérelmei és javaslatai alkalmazásának és kezelésének feltételeiről és eljárásairól, valamint az Üzemeltető hibákért való felelősségével kapcsolatos jogaikról.

1.6 Jelen Panaszrend rendelkezései csak akkor alkalmazandók, ha a Vásárló a fogyasztó jogállásában lép fel és az Üzemeltető pedig a szállító jogállásában.

 

II. cikk

A hibákért való felelősség és a jótállási idő

2.1 Az Üzemeltető felel a hibákért, amelyek az eladott dolgot jellemzik a Vásárló általi átvételkor.

2.2 Az Üzemeltető felel a Vásárlónak azokért a hibákért is, amelyek a dolog átvétele után lépnek fel, a jótállási időn belül (garancia). A jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő attól az időponttól kezd el telni, amikor a Vásárló átveszi a dolgot. A dolog hibáiért vállalt felelősségből eredő jogok, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, megszűnnek, ha nem érvényesültek a jótállási időn belül.

 

III. cikk

A hibákért vállalt felelősségből eredő jogok

3.1 Ha kijavítható hibáról van szó, a Vásárlónak joga van annak ingyenes, időben történő és rendes kijavítására. Az Üzemeltető köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavítani. A Vásárló a hiba kijavítása helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog egy részére vonatkozik, a rész cseréjét, ha ezáltal az Üzemeltetőnek nem keletkeznek aránytalanul nagy költségei tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára. Az Üzemeltető a hiba kijavítása helyett mindig kicserélheti a hibás dolgot hibátlan dologra, ha ez a Vásárlónak nem okoz súlyos nehézségeket.

3.2 Ha olyan hibáról van szó, amely nem kijavítható és amely megakadályozza a dolog rendes használatát hibátlan dologként, a Vásárlónak joga van a dolog cseréjére vagy jogában áll elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a Vásárlót, ha bár kijavítható hibákról van szó, de a Vásárló mégsem tudja a dolgot rendesen használni, a hiba javítás utáni ismételt megjelenése vagy a hibák nagyobb száma miatt. Ha egyéb javíthatatlan hibákról van szó, a Vásárlónak ésszerű kedvezményre van joga a dolog árából.

 

IV. cikk

A hibákért való felelősség érvényesítésének eljárása (reklamáció)

4.1 Reklamáció alatt a termék hibáiért való felelősség érvényesítése értendő. A Vásárlónak joga van a reklamáció érvényesítésére.

4.2 A reklamációt a Vásárló az Üzemeltetőnél postán az Üzemeltető székhelyének címén vagy e-mailben (az elérhetőségi adatok jelen Panaszrend I. cikkének 1.2 pontjában vannak feltüntetve) érvényesítheti. A reklamáció érvényesítése során a Vásárló

- feltünteti a kereszt- és vezetéknevét és a címét, illetve kapcsolattartó e-mail-címét is,

- feltünteti a termék hibájának leírását,

- feltünteti, hogy a jelen Panaszrend III. cikke szerinti mely módon kéri a hiba kijavítását,

- benyújtja a vásárlási bizonylat (pl. számla és a kifizetés igazolása) fénymásolatát (a reklamáció postán történő érvényesítése esetén) vagy szkennelt másolatát (a reklamáció e-mailben történő érvényesítése esetén); ha kétségek merülnek fel, az Üzemeltető kérheti az eredeti vásárlási bizonylat bemutatását megtekintésre,

- és egyúttal az Üzemeltetőnek kézbesíti a reklamált árut.

4.3 A reklamáció csak azzal a nappal tekintendő érvényesítettnek, amikor az Üzemeltetőnek bejelentésre kerül az összes információ és kézbesítésre kerülnek a kívánt bizonylatok és a reklamált áru jelen cikk 4.2 pontja szerint.

 

V. cikk

A panaszkezelés menete

5.1 Panaszkezelés alatt a reklamációs eljárás befejezése értendő, a megjavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszatérítésével, megfelelő kedvezmény kifizetésével a termék vételárából, a teljesítés átvételére irányuló írásbeli felhívással vagy annak indokolt elutasításával.

5.2 Ha a Vásárló érvényesíti a reklamációt, az Üzemeltető a Vásárló döntése alapján, hogy melyik jogát érvényesíti jelen Panaszrend III. cikke szerint, azonnal meghatározza a panaszkezelés módját jelen cikk 5.1 pontja szerint, bonyolult helyzetekben legkésőbb a reklamáció érvényesítését követő 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, különösen ha a termék állapotának bonyolult műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a reklamáció érvényesítését követő 30 napon belül. A panaszkezelés módjának meghatározása után a panasz azonnal kezelésre kerül, indokolt esetekben a panasz később is kezelhető; a panaszkezelés azonban nem tarthat 30 napnál tovább, a reklamáció érvényesítésének napjától számítva. A panaszkezelés határidejének letelte után a Vásárlónak joga van elállni a szerződéstől vagy joga van a terméknek új termékre történő cseréjére.

5.3 Az Üzemeltető köteles a reklamáció érvényesítése után a Vásárlónak igazolást kiállítani. Ha a reklamáció távközlési eszközök segítségével kerül érvényesítésre, az Üzemeltető köteles a reklamáció érvényesítését igazoló igazolást a Vásárlónak azonnal kézbesíteni; ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, indokolatlan késedelem nélkül kell azt kézbesíteni, legkésőbb azonban a panaszkezelésről szóló bizonylattal együtt; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a Vásárlónak lehetősége van rá, hogy a reklamáció érvényesítését más módon igazolja.

5.4 Ha a Vásárló a termék reklamációját a vásárlást követő első 12 hónap folyamán érvényesítette, az Üzemeltető a panaszt elutasítással csak szakértői vélemény alapján kezelheti; tekintet nélkül a szakértői vizsgálat eredményére, a Vásárlótól nem követelhető a szakértői vélemény költségeinek, sem a szakértői véleménnyel kapcsolatos egyéb költségek kifizetése. Az Üzemeltető köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani a szakértői vélemény másolatát, amely megindokolja a panasz elutasítását, legkésőbb a panaszkezeléstől számított 14 napon belül. Ez nem érinti a Üzemeltető kötelezettségét jelen cikk 5.6 pontja szerint.

5.5 Ha a Vásárló a termék reklamációját a vásárlást követő 12 hónap után érvényesítette és az Üzemeltető azt elutasította, a panaszt kezelő személy köteles a panaszkezelésről szóló bizonylatban feltüntetni, hogy a Vásárló kinek küldheti el a terméket szakértői véleményre. Ha a terméket szakértői véleményre küldték a meghatározott személynek, a szakértői vélemény költségeit, valamint az összes ezzel kapcsolatos ténylegesen felmerülő költséget az Üzemeltető viseli, tekintet nélkül a szakértői vizsgálat eredményére. Ha a Vásárló a szakértői vélemény segítségével igazolja az Üzemeltető hibáért való felelősségét, a reklamációt újból érvényesítheti; a szakértői vizsgálat végzése alatt a jótállási idő nem telik. Az Üzemeltető köteles a Vásárlónak kifizetni a reklamáció újbóli érvényesítését követő 14 napon belül a szakértői véleményre költött összes költséget, valamint az összes ezzel kapcsolatos ténylegesen felmerülő költséget. Az újból érvényesített reklamáció nem utasítható el.

5.6 Az Üzemeltető köteles a panaszkezelésről írásbeli bizonylatot kiadni legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül.

5.7 A panaszkezelés nem érinti a Vásárlónak kártérítéshez való jogát a különös szabályozás értelmében.

5.8 A Vásárlók egyéb panaszait és kezdeményezéseit, amelyek érvényesítéséhez a Vásárlónak joga van az általánosan kötelező jogszabályok szerint, törvényes módon az Üzemeltető kezeli. A Vásárlók panaszait és kezdeményezéseit az Üzemeltetőnek ugyanolyan módon lehet eljuttatni, mint ahogy a reklamációt érvényesíteni lehet a jelen Panaszrend szerint.

 

VI. cikk

Alternatív vitarendezés

6.1 A Vásárlónak joga van az Üzemeltetőhöz fordulni a helyesbítésre irányuló kérelmével, ha nem elégedett a módszerrel, amellyel az Üzemeltető az ő reklamációját kezelte vagy ha úgy véli, hogy az Üzemeltető megsértette a jogait.

6.2 A Vásárlónak jogában áll javaslatot tenni az alternatív vitarendezés elkezdésére az alternatív vitarendezés alanyának, ha az Üzemeltető a jelen cikk 6.1 pontja szerinti kérelemre elutasítóan válaszolt vagy nem válaszolt rá annak elküldésétől számított 30 napon belül.

6.3 Az alternatív vitarendezés elkezdésére irányuló javaslatot a Vásárló az alternatív vitarendezési platformon keresztül adhatja be, amely a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

6.4 Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos további információk a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet honlapján érhetők el a következő linken: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

VII. cikk

Záró rendelkezések

7.1 Jelen Panaszrend 2021.04.01-től érvényes.

Először jár az svx.hu-n? Regisztráljon és szerezzen áttekintést az aktuális újdonságokról és akciókról.

Kövess minket a Youtube-on!

Váltás SVX csatornára